Vertikalus


Naujienų prenumerata


RSS prenumerata


 

Konsultacijos teikiamos
tel. (8 5) 212 7532
Vieno langelio
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

 
 
 
 
 


Pradžia

JŪSŲ TEISĖS JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE,
KAI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NAUDOJAMI PROFESINIAIS TIKSLAIS

Skrajutė (PDF)
Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje

Atmintinė (PDF)
Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai Jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais


„Kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą“
Tai skelbia 2007 m. Lisabonos sutartis, galiojanti visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, tarp kurių ir Lietuva.

Teisės į asmens duomenų ir privataus gyvenimo neliečiamumo apsaugą – pamatinės žmogaus teisės
Tai modernios teisės, būdingos išsivysčiusioms šalims. Demokratinėje teisinėje visuomenėje svarbi pusiausvyra tarp viešųjų ir privačiųjų interesų, žmogaus teisės gauti ir skleisti informaciją bei teisės į pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui.


Kas yra asmens duomenų apsauga?
Asmens duomenų apsauga – tai teisinių, techninių ir organizacinių priemonių visuma, skirta apsaugoti asmens duomenims nuo neteisėto ar atsitiktinio asmens duomenų tvarkymo.


Jūs turite teisę į asmens duomenų ir privataus gyvenimo neliečiamo apsaugą, kai Jūsų duomenys:

- Rankiniu būdu
tvarkomi susistemintose rinkmenose: sąrašuose, kartotekose, bylose, sąvaduose ir kt.
- Tvarkomi automatiniu būdu, t. y. įvairiomis elektroninėmis priemonėmis, pvz., kompiuteriais, telefonais, planšetiniais kompiuteriais, išmaniaisiais laikrodžiais, vaizdo registratoriais, fotoaparatais, diktofonais ir t. t. 


Teisės į asmens duomenų ir privataus gyvenimo neliečiamumo apsaugą Lietuvoje yra įtvirtintos:

- Konstitucijoje
- Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme
- Civiliniame kodekse
- Bendrajame duomenų apsaugos reglamente* ir kt.


*PASTABA.
Šiuo metu Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, vyksta asmens duomenų apsaugos reforma. Ruošiamasi nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėti taikyti naują tiesioginio taikymo teisės aktą – Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (Reglamentas (ES) 2016/679).

Asmens duomenų apsaugos srities teises Lietuvoje padeda užtikrinti ir ginti šios institucijos:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI)

Prižiūri ir kontroliuoja, kad asmens duomenis profesiniais tikslais tinkamai naudotų įvairios organizacijos, pavyzdžiui, įmonės, valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos ar profesine veikla besiverčiantys fiziniai asmenys, pvz., advokatai, antstoliai, notarai ir kt.

Žurnalistų etikos inspektorius
Prižiūri, kad asmens duomenys visuomenės informavimo tikslais būtų tinkamai tvarkomi visuomenės informavimo priemonėse, pvz., spaudoje, žiniasklaidos portaluose, socialiniuose tinkluose ir kitose interneto svetainėse. 

Teismai
Sprendžia teisėtumo klausimus dėl asmeniniais tikslais tvarkomų asmens duomenų. Formuoja asmens duomenų apsaugos srities teisinę praktiką.

 

 ŽODYNĖLIS
PADĖS GERIAU SUPRASTI ŽMOGAUS TEISES ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su žmogumi, iš kurios galima nustatyti jo tapatybę tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai pagal fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymius. Asmens duomenimis laikoma, pvz., vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, pirštų atspaudai, akies rainelė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris ir t. t.

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys. Pvz., rinkimas, užrašymas, saugojimas, grupavimas, jungimas, keitimas, paskelbimas, paieška, naikinimas ir t. t.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, atliekami elektroninėmis priemonėmis, t. y. įvairiomis informacijos ir ryšių priemonėmis: kompiuteriais, telefonais, planšetiniais kompiuteriais, išmaniaisiais laikrodžiais, vaizdo registratoriais, fotoaparatais, diktofonais ir t. t.

Duomenų subjektas – tai Jūs ir kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Duomenų valdytojas – organizacija ar asmuo, kuris naudoja asmens duomenis profesiniais tikslais, pvz., valstybės institucija, įstaiga, savivaldybė, ligoninė, poliklinika, policija, bankas, kredito unija, draudimo bendrovė, e. parduotuvė, kelionių agentūra, mokykla, advokatas, antstolis, notaras ir t. t. Jis nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, t. y. kokiu apibrėžtu ir teisėtu tikslu, teisiniu pagrindu vadovaudamasis ir kokius asmens duomenis tvarko, kam teikia, kaip užtikrina duomenų subjekto teises, kokią programinę įrangą naudoja duomenims tvarkyti ir t. t.

Duomenų tvarkytojas organizacija, duomenų valdytojo įgaliota atlikti duomenų tvarkymo darbą. Duomenų tvarkytojas veikia laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų. JŪSŲ TEISĖS

Lietuvoje kiekvienas žmogus (duomenų subjektas) turi 4 teises asmens duomenų apsaugos srityje, t. y. teisė žinoti, teisė susipažinti, teisė ištaisyti, sunaikinti, sustabdyti ir teisė nesutikti. Šias teises privalo įgyvendinti jo asmens duomenis profesiniais tikslais naudojanti organizacija ar fizinis asmuo (duomenų valdytojas), pvz., valstybės institucija, įstaiga, savivaldybė, ligoninė, poliklinika, policija, bankas, kredito unija, draudimo bendrovė, e. parduotuvė, kelionių agentūra, mokykla, advokatas, antstolis, notaras ir t. t.

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie Jus yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.


 

TEISĖ ŽINOTI
TEISĖ ŽINOTI, BŪTI INFORMUOTAM APIE SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas privalo suteikti duomenų subjektui, kurio duomenis tvarko ar ketina tvarkyti, tam tikrą informaciją tiek, kai asmens duomenis gauna iš paties duomenų subjekto, tiek iš kitur:
- Juridinio asmens pavadinimą, kodą ir buveinę arba fizinio asmens tapatybę, nuolatinę gyvenamąją vietą;
- Kokiais tikslais ketinama tvarkyti duomenis ir kitą papildomą informaciją.


SVARBU
- Duomenų valdytojas privalo informuoti duomenų subjektą apie vykdomą vaizdo stebėjimą dar prieš patenkant į vaizdo stebėjimo lauką ir nurodyti kitą reikiamą informaciją. 
- Duomenų subjektui turi būti suteikta minėta duomenų valdytojo informacija ir tuo atveju, kai asmuo pats kreipiasi paslaugos, pvz., perka e. parduotuvėje.
- Duomenų valdytojai turi pateikti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą taip, kad žmonės žinotų, kur jos ieškoti. Dažnai tokia informacija yra pateikiama privatumo politikoje, prie informacijos rinkimo, registracijos formų.
- Prieš pateikdami savo asmens duomenis pasidomėkite, kokiais tikslais jie bus tvarkomi, kam teikiami ar visus duomenis privaloma pateikti ir kitomis sąlygomis.TEISĖ SUSIPAŽINTI
TEISĖ SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS


- Duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba tinkamai identifikavęsis elektroninėmis priemonėmis, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.

- Duomenų valdytojas, gavęs tokį paklausimą, privalo atsakyti, ar su tuo žmogumi susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos.

- Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.

- Neatlygintinai
tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui 1 kartą per kalendorinius metus.

 

SVARBU
- Duomenų subjektas, pateikdamas prašymą susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, neturi nurodyti asmens duomenų naudojimo tikslo.
- Duomenų valdytojas turi pateikti ne apibendrintą informaciją, kad tvarkomas vardas, pavardė, adresas ir kt., bet konkrečią asmens informaciją.
TEISĖ IŠTAISYTI, SUNAIKINTI, SUSTABDYTI
TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI, SUNAIKINTI AR SUSTABDYTI SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VEIKSMUS


- Duomenų subjektas turi teisę prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas tokius asmens duomenis patikrinti ir, jeigu reikia, ištaisyti.

- Duomenų subjektas turi teisę prašyti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir, jeigu reikia, sunaikinti duomenis.

- Duomenų subjekto prašymu sustabdžius asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti.

 

SVARBU
- Jeigu gaunate laiškus dėl komunalinių paslaugų su klaidingai nurodoma Jūsų pavarde, kreipkitės į paslaugų teikėją (duomenų valdytoją), kad Jūsų pavardę ištaisytų.
- Jeigu dokumente (Jums pateiktame notaro, banko, draudimo bendrovės ir t. t., diplome, pažymėjime) pastebite klaidą, kreipkitės į duomenų valdytoją, kad klaidingai pateiktus Jūsų asmens duomenis ištaisytų.
- Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas pranešti duomenų subjektui, kad jo prašymu asmens duomenys ištaisyti, neištaisyti, sunaikinti ar sustabdytas asmens duomenų tvarkymas.
- Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymas sustabdomas, kai duomenų subjektas patvirtina savo tapatybę ir pateikia prašymą raštu.
- Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas informuoti ir duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytą asmens duomenų tvarkymą ir t. t.


 

TEISĖ NESUTIKTI
TEISĖ NESUTIKTI, KAD BŪTŲ TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS


Tuo atveju, kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros ar socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais, asmuo, nenurodydamas nesutikimo motyvų, turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

SVARBU
Asmuo turi teisę bet kada atsiimti duotą sutikimą, pvz., e. parduotuvės paskyroje ar specialioje sutikimo pateikimo ir atšaukimo skiltyje interneto svetainėje, ir nebesutikti dėl jam siunčiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų.- Tuo atveju, kai duomenų valdytojas įgyvendina oficialius įgaliojimus, suteiktus teisės aktais, ar asmens duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso, asmuo turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, pateikdamas rašytinį prašymą duomenų valdytojui, tačiau nesutikimas turi būti teisiškai pagrįstas. Gavęs tokį prašymą duomenų valdytojas privalo nedelsdamas neatlygintinai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir apie tai informuoti duomenų gavėjus.

- Duomenų subjekto prašymu duomenų valdytojas privalo pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.

 

PASTABA. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (Reglamentas (ES) 2016/679) ir Jūsų teisės pasipildys dar 3:
- teise reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“),
- teise apriboti duomenų tvarkymą ir
- teise į duomenų perkeliamumą.


 

 ŠIOS TEISĖS NĖRA ABSOLIUČIOS


Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas duomenų subjektų teisių gali neįgyvendinti:

  • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą
  • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą
  • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus
  • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą
  • Kai reikia užtikrinti duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

 

 

 PAGALBA IR ATSAKOMYBĖ


PAGALBĄ SUTEIKS VALSTYBINĖ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA (VDAI)
Jeigu manote, kad pažeistos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės, naudojant Jūsų asmens duomenis profesiniais tikslais, arba norite gauti daugiau informacijos, galite į VDAI kreiptis pasikonsultuoti ar pateikti skundą. Daugiau informacijos apie skundo pateikimą galite rasti VDAI svetainės www.ada.lt skiltyje „Skundų teikimas“ adresu: /go.php/Skundu-teikimas676767. Gavusi asmens skundą VDAI atlieka tikrinimą ir asmens duomenis tvarkančiai organizacijai gali pateikti rekomendacijų, nurodymą sutvarkyti ar sustabdyti netinkamą asmens duomenų tvarkymą, skirti baudą.

 

BAUDOS
Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad pažeidus asmens duomenų apsaugos srities nuostatas gali būti skiriamos baudos:
- Asmenims
150–580 Eur, už pakartotinį pažeidimą 550–1200 Eur
- Juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims 300–1150 Eur, už pakartotinai padarytus nusižengimus 1100–3000 Eur.

 

PASTABA. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, reikšmingai keisis baudų dydžiai už asmens duomenų apsaugos pažeidimus. Baudos dydis duomenų valdytojui sieks 2–4 proc. ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos arba 10–20 mln. Eur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-11 15:53:17