Vertikalus


Naujienų prenumerata


RSS prenumerata

 

Konsultacijos teikiamos
tel. (8 5) 212 7532
Vieno langelio
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

Pradžia

Leidimo teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes išdavimas

Paslaugos aprašymas Duomenų valdytojai, planuodami teikti asmens duomenis duomenų gavėjams į trečiąsias šalis, privalo gauti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) leidimą, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus.

Leidimas yra išduodamas, jeigu šiose šalyse yra užtikrintas tinkamas asmens duomenų teisinės apsaugos lygis. VDAI gali išduoti leidimą teikti asmens duomenis į trečiąją šalį, kuri neužtikrina tinkamo asmens duomenų teisinės apsaugos lygio, jeigu duomenų valdytojas yra nustatęs tinkamas duomenų apsaugos priemones asmens privataus gyvenimo neliečiamumui, kitoms duomenų subjekto teisėms apsaugoti ir įgyvendinti. Tokios apsaugos priemonės turi būti išdėstytos asmens duomenų teikimo į trečiąsias šalis sutartyje arba kitame rašytinės formos dokumente.

Prašymą išduoti leidimą duomenų valdytojas gali pateikti:
1. Raštu (tiesiogiai atvykti į VDAI, atsiųsi paštu ar per pasiuntinį);
2. Elektroniniu būdu:
2.1. VDAI el. pašto adresu ada@ada.lt;
2.2. Naudojantis VDAI elektronine paslaugų sistema (toliau – EPS) (paspausti nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).
(Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad VDAI galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir dokumento turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį)

Asmenims, pateikusiems prašymą per EPS, išsiunčiamas patvirtinimas nurodytu el. pašto adresu, kad prašymas gautas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją. Apie paslaugos vykdymą asmuo informuojamas EPS rubrikoje „Mano paslaugos“. Apie priimtą sprendimą išduoti arba atsisakymą išduoti leidimą teikti asmens duomenis į trečiąsias šalis VDAI duomenų valdytoją informuoja tokiu būdu, kokiu yra gautas prašymas: per EPS, el. paštu arba paštu.


Paslaugos užsakymo instrukcija
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Paslaugos duomenų valdytojams
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
Paslaugos vadovas Justina Ragelskienė tel. 852197270
Paslaugos vykdytojas
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti leidimą
Papildoma informacija Naudojimosi instrukcija
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1182 (Žin., 2001, Nr. 83-2890; 2008, Nr. 136-5319)
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804)
3. Europos Komisijos 2001 m. gruodžio 27 d. sprendimas „Dėl sutarčių standartinių sąlygų asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Direktyvos 95/46/EB nuostatas“ (2002/16/EB)
4. Europos Komisijos 2001 m. birželio 15 d. sprendimas „Dėl sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, tipinių punktų, atsižvelgiant į Direktyvą 95/46/EB" (2001/497/EB)
5. Europos Komisijos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/497/EB dėl sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, tipinių punktų, K(2004) 5271)
6. Europos Komisijos 2010 m. vasario 5 d. sprendimas dėl sutarčių standartinių sąlygų, nustatytų asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB nuostatas (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 593) (2010/87/ES)
7. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 1T-52(1.12.) „Dėl prašymo dėl leidimo perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo rekomenduojamos formos patvirtinimo" -
Informacija atnaujinta 2018-05-25 14:06:52