Vertikalus


Naujienų prenumerata


 

Konsultacijos
tel. (8 5) 212 7532
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

 
 
 
 
 


Pradžia

Pranešimų formos


1. Pranešimo dėl išankstinės patikros forma ir aprašas

2. Pranešimo dėl išankstinės patikros forma ir aprašas mokslinio tyrimo atveju

3. Pranešimo dėl išankstinės patikros forma ir aprašas, kai valstybės ar žinybinių registrų arba valstybės ir savivaldybių institucijų informacinių sistemų duomenų valdytojas ketina įgalioti duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis

4. Rekomenduojama pranešimo apie duomenų tvarkymą forma

5. Rekomenduojama pranešimo apie srauto duomenų pobūdį forma
(Šią formą kartu su Pranešimu apie duomenų tvarkymą turi pateikti tik viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams)

6. Rekomenduojama pranešimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą forma

7. Rekomenduojama pranešimo apie duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu forma

8. Pranešimo apie duomenų tvarkymą elektroninės prekybos tikslu rekomenduojama forma

9. Įteisintų valstybės informacinių sistemų ir registrų valdytojai, planuodami tvarkyti asmens duomenis arba siekdami atlikti išankstinę patikrą, pildo supaprastintą Asmens duomenų apsaugos priemonių aprašą.

10. Duomenų valdytojai, kurie vykdo asmens duomenų peržiūrą kitų institucijų registruose ar valstybės informacinėse sistemose pagal duomenų teikimo sutartis ir nevykdo kitokio asmens duomenų tvarkymo, pildo supaprastintą Asmens duomenų apsaugos priemonių aprašą.
SVARBI INFORMACIJA

Informuojame, kad 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus  Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos  direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymui Nr. 1T-23(1.12.E) „Dėl Išankstinės patikros atlimo taisyklių patvirtinimo“, duomenų valdytojai apie pasikeitusius asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar kitą informaciją, susijusią su asmens duomenų tvarkymu, dėl kurio jau buvo atlikta išankstinė patikra ir išduotas leidimas dėl tokio asmens duomenų tvarkymo, galės pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikdami laisvos formos pranešimą arba Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos  direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1T-24(1.12.E) patvirtintos formos pranešimą dėl išankstinės patikros, jame nurodydami tik su pasikeitusiais asmens duomenimis susijusią informaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jeigu VDAI esate pateikę Asmens duomenų apsaugos priemonių aprašą, teikiant naujus pranešimus apie duomenų tvarkymą arba dėl išankstinės patikros (pvz., kitu tikslu) ir saugumo lygis bei priemonės nesikeičia, naujo Asmens duomenų apsaugos priemonių aprašo pildyti nereikia. Pakanka lydraštyje nurodyti anksčiau teikto aprašo datą.

Įsigaliojus naujiems Bendriesiems reikalavimams, kai keičiasi saugumo lygis (pvz., tvarkomiems ypatingiems duomenims), būtina peržiūrėti galiojančius saugos dokumentus, įdiegtas saugumo priemones ir užtikrinti jų atitiktį naujam saugumo lygiui. VDAI Asmens duomenų apsaugos priemonių aprašo pateikti dėl saugumo lygio pasikeitimo nereikia.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2015 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. 1T-25 (1.12.E.) „Dėl asmens duomenų apsaugos priemonių aprašų formų patvirtinimo“

Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-01 15:01:02