Vertikalus


Naujienų prenumerata


RSS prenumerata

 
 

Konsultacijos teikiamos
tel. (8 5) 212 7532
Vieno langelio
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

 
 
 
 
 
 


Teisės aktai

Reforma. Teisės aktai

TARPTAUTINIAI TEISĖS AKTAI

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba Reglamentas (ES) 2016/679)

Dėmesio!
Reglamentas (ES) 2016/679, patogus skaityti


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (Direktyva)

 

LIETUVOS TEISĖS AKTAI

Remiantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Direktyva, visose ES valstybėse narėse vykdomos asmens duomenų ir privatumo apsaugos srities reformos. Ne išimtis ir Lietuva. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (ADTAĮ) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija formuoja valstybės politiką asmens duomenų apsaugos srityje bei rengia įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, projektus, o VDAI dalyvauja rengiant įstatymų projektus, rengia kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, projektus.

 

Teisingumo ministerija pateikė derinti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo projektą suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei. Pasiūlymams teikti skirtas laikas iki 2017 m. liepos 6 d.

Šio įstatymo projektą galite rasti adresu http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1237785&p_org=8&p_fix=y.

Rengiantis Reglamento taikymui yra rengiamas ADTAĮ Nr. XI-1374 pakeitimo įstatymo projektas. Direktyvos nuostatos bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 pakeitimo įstatymo projekte. Šiems įstatymų projektams 2016 m. pabaigoje pasiūlymus pateikė VDAI. Įstatymų projektus visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms derinti pateiks Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

 

VDAI teiks pasiūlymus ir 2017 m. planuojamiems parengti dviejų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo projektams:
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 262 „Dėl Asmens duomenų valdytojų valstybės registro nuostatų ir Duomenų valdytojų pranešimo apie duomenų tvarkymą taisyklių patvirtinimo“.


VDAI iki 2018 m. balandžio 30 d. parengs ir patvirtins atitinkamus VDAI direktoriaus įsakymų projektus:
- „Dėl Pranešimo apie duomenų saugumo pažeidimą tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- „Dėl Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo patvirtinimo“;
- „Dėl Akreditavimo kriterijų patvirtinimo“;
- „Dėl Sertifikavimo kriterijų patvirtinimo“;
- „Dėl Sertifikavimo įstaigų akreditavimo kriterijų patvirtinimo“;
- „Dėl Standartinių duomenų apsaugos sąlygų patvirtinimo“).


Neteks galios 6 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai
2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, keisis šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas. Minėtą dieną neteks galios 6 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai:

- 2017 m. gruodžio 19 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-67(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1T-23(1.12.E) „Dėl išankstinės patikros atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

- 2017 m. gruodžio 19 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-68(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1T-24(1.12.E) „Dėl pranešimų dėl išankstinės patikros formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

- 2017 m. gruodžio 19 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-69(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2008 m. lapkričio 12 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1T-71(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

- 2017 m. gruodžio 19 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-70(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2015 m. balandžio 24 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1T-25(1.12.E) „Dėl asmens duomenų apsaugos priemonių aprašų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

- 2017 m. gruodžio 19 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-71(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2016 m. vasario 19 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1T-3(1.12.E) „Dėl pranešimo apie duomenų tvarkymą rekomenduojamų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

- 2017 m. gruodžio 19 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-72(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2016 m. sausio 12 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1T-1(1.12.E) „Dėl vaizdo duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-22 13:53:39