Valdžios institucijos ir įstaigos bei kitos organizacijos, kurių pagrindinė veikla yra dideliu mastu sistemingai stebėti asmenis arba dideliu mastu tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis, turi paskirti duomenų apsaugos pareigūną ir apie tai pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Pranešimas turi būti pasirašytas vadovo ar jo įgalioto asmens ir jame turi būti pateikta ši informacija:

  • Įmonės, įstaigos ar organizacijos, t. y. duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo, pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys;
  • Informacija, ar DAP paskyrė duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas;
  • DAP vardas ir pavardė;
  • DAP pareigos (jei yra paskiriamas duomenų valdytojo darbuotojas) arba juridinio asmens pavadinimas (jei DAP yra kito juridinio asmens darbuotojas);
  • DAP adresas;
  • DAP telefono ryšio numeris;
  • DAP elektroninio pašto adresas;
  • Kitos DAP ryšių priemonės. 
              

Kokiu būdu galima pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pranešimą apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną

1. Raštu (tiesiogiai atvykus į VDAI, atsiųsti paštu ar per pasiuntinį);
2. Elektroniniu būdu:
2.1. VDAI elektroninio pašto adresu ada@ada.lt (prisegant pasirašytą raštą).
2.2. Naudojantis VDAI elektronine paslaugų sistema (toliau – EPS) (paspausti nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“ /go.php/lit/E-paslaugos)

(Elektroniniu būdu pateikti dokumentai sudaromi taip, kad VDAI galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir dokumentus pateikusį asmenį).

Norint pateikti dokumentus per EPS, reikia užpildyti nustatytos formos dokumentus, nurodytus rubrikoje „Prašymo forma (-os)“ pagal pageidaujamą duomenų tvarkymo tikslą ir pridėti kaip užsakymo priedus paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“. Jums bus išsiųstas patvirtinimas nurodytu el. pašto adresu, kad dokumentai gauti ir persiųsti nagrinėti pagal kompetenciją.

 

Daugiau informacijos apie DAP>>