Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapaviciaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt

Pagrindinė svetainė

  DUOMENŲ APSAUGOS REFORMA (REGLAMENTAS)
 • Asmens duomenų apsaugos reforma
 • 12 PASIRENGIMO ŽINGSNIŲ
 • Teisės aktai
 • Metodinė pagalba
 • Renginiai
 •   Duomenų subjektams
 • JŪSŲ TEISĖS
 • Asmenų aptarnavimas
 • Skundų teikimas
 • Paslauga duomenų subjektui
 • Skundų ir prašymų formos
 • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
 •   Duomenų valdytojams
 • Duomenų valdytojų registravimas
 • Išankstinė patikra
 • Leidimas teikti duomenis į trečiąsias valstybes
 • Pranešimų formos
 •   Vertikalus
 • Teisinė informacija
 • Prevencinė veikla
 • Skundų nagrinėjimas
 • Visuomenės informavimas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Rekomendacijos
 • Projektai
 • Viešosios konsultacijos
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Duomenų valdytojų statistika
 • Duomenų apsaugos reforma

 • Paslauga duomenų subjektui

  Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 29 straipsniu, padeda duomenų subjektui įgyvendinti jo teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Duomenų subjektas, kreipdamasis į VDAI ir pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę prašyti surinkti iš Asmens duomenų valdytojų valstybės registre registruotų duomenų valdytojų jo asmens duomenis ar informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą ir jį supažindinti su surinktais duomenimis ar informacija. Už šią paslaugą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Atlikdama šią paslaugą, VDAI neturi teisės rinkti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos paslapčių įstatyme nustatytų duomenų, kurie yra įslaptinta informacija. Duomenų subjektas gali kreiptis į VDAI arba pateikti prašymą:

  1. Elektroniniu būdu (per Elektroninės valdžios portalą). Duomenų subjektas gali pateikti prašymą elektroniniu būdu per VDAI Elektroninių paslaugų sistemą EPS skyrelyje „Paslaugos“ – „Paslaugos duomenų subjektams“ – 2. Paslauga duomenų subjektui įgyvendinant jo teisę susipažinti su duomenų valdytojų tvarkomais asmens duomenimis. Prisijungimas prie EPS vyksta per Elektroninės valdžios vartus.

  2. Neelektroniniu būdu. Pageidaujant pasinaudoti šia paslauga neelektroniniu būdu yra būtina:

  1. Užpildyti prašymą.
  Informacija dėl prašymo pildymo
  Prašymo forma

  2. Sumokėti už paslaugas.
  Informacija dėl mokėjimo už paslaugas

  3. Užpildytą ir pasirašytą prašymą kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu bei įmokos kvitą pristatyti (arba atsiųsti paštu) į VDAI.

  Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaudamiesi ADTAĮ 25 straipsnio 1 dalimi, pateikę duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turite teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.

  Vadovaujantis to paties straipsnio 2 dalimi, tokius duomenis duomenų valdytojas (duomenų tvarkytojas) turi jums pateikti kartą per kalendorinius metus neatlygintinai.
  Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų. Duomenų teikimo atlyginimo tvarką nustato Duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 228 (Žin., 2001, Nr. 20-651; 2011, Nr. 115-5408).

  Iš kai kurių valstybės registrų informaciją apie savo asmens duomenis ir jų tvarkymą galite gauti per e. valdžios portalus: http://www.evaldzia.lt/, http://www.epaslaugos.lt/, http://www.govonline.lt/.

   

   

  © Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos administracija, 2012.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.