Artimiausiu trejų metų laikotarpiu inspekcija didžiausią dėmesį skirs priežiūros veiklos tobulinimui, visuomenės informuotumo didinimui ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos misija – ginti žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą. Planuodama šios misijos vykdymą 2019–2021 m. strateginiame veiklos plane inspekcija numatė ir toliau skirti daug dėmesio 2018 m. gegužės 25 d. visose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Lietuvoje pradėto taikyti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nulemtiems pokyčiams.

Minėtu reglamentu iš esmės reformuojama ankstesnė duomenų apsaugos sistema – persvarstytos ir naujai suformuluotos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvos Respublikoje viena iš jų – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija) vykdomos funkcijos, plečiamas Europos Sąjungos valstybių narių duomenų apsaugos priežiūros institucijų bendradarbiavimas, įtvirtinamos naujos pareigos duomenų valdytojams ir naujos teisės duomenų subjektams asmens duomenų apsaugos srityje.

Atsižvelgdama į BDAR ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos reformos tikslus, Inspekcija 2019–2021 m. numatė įgyvendinti tokius prioritetus:

- Inspekcijos vykdomos asmens duomenų tvarkymo priežiūros veiklos peržiūra ir tobulinimas.

- Visuomenės informuotumo asmens duomenų apsaugos srityje didinimas.

- Tarptautinės veiklos ir bendradarbiavimo asmens duomenų apsaugos srityje stiprinimas.

2019–2021 m. laikotarpiu inspekcija ir toliau vykdys Duomenų apsaugos valdymo programą. Ją įgyvendinant siekiama užtikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumo kontrolę, ginti asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą, plėsti duomenų valdytojų ir tvarkytojų supratimą apie pareigas duomenų apsaugos srityje, užtikrinti reglamente įtvirtinto atskaitomybės principo taikymą, gerinti visuomenės informuotumą dėl duomenų subjektų teisių ir duomenų apsaugos priemonių taikymo, skatinti visuomenės nepakantumą pažeidimams, susijusiems su asmens duomenimis, ir ginti savo pažeistas teises.

Išsamiau 2019–2021 m. VDAI strateginis veiklos planas>>