Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 


Pradžia

Pranešimas apie Duomenų apsaugos pareigūną (BDAR)

Paslaugos aprašymas Pranešimas apie įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje paskirtą Duomenų apsaugos pareigūną (DAP)

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI) turite pateikti pranešimą apie paskirtą DAP
DĖMESIO! Pranešimas turi būti pasirašytas vadovo ar jo įgalioto asmens ir jame turi būti pateikta ši informacija:
• Įmonės, įstaigos ar organizacijos, t. y. duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo, pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys;
• Informacija, ar DAP paskyrė duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas;
• DAP vardas ir pavardė;
• DAP pareigos (jei yra paskiriamas duomenų valdytojo darbuotojas) arba juridinio asmens pavadinimas (jei DAP yra kito juridinio asmens darbuotojas);
• DAP adresas;
• DAP telefono ryšio numeris;
• DAP elektroninio pašto adresas;
• Kitos DAP ryšių priemonės.

Pranešimą apie paskirtą pareigūną galima pateikti:
1. Raštu (tiesiogiai atvykus į VDAI, atsiųsti paštu ar per pasiuntinį);
2. Elektroniniu būdu:
2.1. VDAI elektroninio pašto adresu ada@ada.lt (prisegant pasirašytą raštą).
2.2. Naudojantis VDAI elektronine paslaugų sistema (toliau – EPS) (paspausti nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).
(Elektroniniu būdu pateikti dokumentai sudaromi taip, kad VDAI galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir dokumentus pateikusį asmenį).

Norint pateikti dokumentus per EPS, reikia užpildyti nustatytos formos dokumentus, nurodytus rubrikoje „Prašymo forma (-os)“ pagal pageidaujamą duomenų tvarkymo tikslą ir pridėti kaip užsakymo priedus paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“. Jums bus išsiųstas patvirtinimas nurodytu el. pašto adresu, kad dokumentai gauti ir persiųsti nagrinėti pagal kompetenciją.
Daugiau informacijos apie DAP: https://www.ada.lt/&-1008753688
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Pranešimai Inspekcijai
Paslaugos suteikimo trukmė 14 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Administravimo skyrius
Paslaugos vadovas Rima Vitkienė tel. 852312680
Paslaugos vykdytojas
Reglamentuojantys teisės aktai 1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
Informacija Information about designated DPO

• Name of the controller or data processor, contact details
• Information on whether data protection officer is designated by data controller or by data processor
• Name and surname of DPO
• If appointed DPO is an employee of data cotroller or data processor – the job title; if appointed DPO is an an employee of another legal entity – the name that legal entity
• DPO‘s address, phone number, email address, other means of communication

The information mentioned above must be set out in a document signed by an authorized person. You can send the document by email ada@ada.lt
Informacija atnaujinta 2019-02-18 10:15:12