Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 


Pradžia

Pranešimas apie Duomenų saugumo pažeidimą (BDAR)

Paslaugos aprašymas DĖMESIO! Ši forma yra skirta tik duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą, kuris įvyko jų valdomose ir prižiūrimose sistemose.
Ši forma nėra skirta fizinio asmens skundo pateikimui. Skundą pateikti galima čia: https://www.ada.lt/go.php/lit/Asmenu-skundu-nagrinejimas/4

Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ir, jei įmanoma, praėjus ne vėliau kaip per 72 valandas nuo tada, kai jis sužino apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša Inspekcijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Pranešimai Inspekcijai
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Priežiūros skyrius
Paslaugos vadovas Jevgenij Tichonov tel. 852197264
Paslaugos vykdytojas
Prašymo forma (-os) Pranešimo apie duomenų saugumo pažeidimą forma
Aprašymas interesantui Duomenų valdytojas pranešdamas Inspekcijai apie duomenų saugumo pažeidimą gali pateikti 2018 m. gegužės 24 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymu Nr. 1T-53(1.12.) „Dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojamos formos patvirtinimo“ patvirtintą Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojamą formą arba laisvos formos pranešimu pateikiant žemiau nurodytą informaciją:
1. Duomenų valdytojo duomenis;
2. Duomenų apsaugos pareigūno arba kito kontaktinio asmens, galinčio suteikti daugiau informacijos, duomenis;
3. Duomenų saugumo pažeidimo pobūdį, įskaitant, jeigu įmanoma, atitinkamų duomenų subjektų kategorijas ir apytikslį skaičių, taip pat atitinkamų asmens duomenų įrašų kategorijas ir apytikslį skaičių;
4. Aprašytas priemones, kurių ėmėsi arba siūlo imtis duomenų valdytojas, kad būtų pašalintas asmens duomenų saugumo pažeidimas arba kad būtų sumažintos jo sukeltos pasekmės;
5. Informaciją apie tai, ar apie asmens duomenų saugumo pažeidimą informuoti duomenų subjektai, jeigu duomenų subjektai neinformuojami, nurodomos priežastys;
6. Pranešimo vėlavimo priežastis, jeigu apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pranešama vėliau nei per 72 valandas nuo tada, kai duomenų valdytojas sužinojo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
2. 2018 m. liepos 27 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-72(1.12.E) „Dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. 2018 m. rugpjūčio 29 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-82(1.12.E) „Dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojamos formos patvirtinimo“
Informacija atnaujinta 2018-11-21 14:04:33