Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija iki 2018 m. liepos 15 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Atsižvelgdama į tai, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, parengė ir 2018 m. liepos 16 d. pateikė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymo „Dėl Duomenų subjekto teisių gauti informaciją, susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis ir apriboti jų tvarkymą įgyvendinimo, kai duomenų subjektas šias teises įgyvendina per Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą viešosioms konsultacijoms su visuomene ir suinteresuotais asmenimis bei duomenų valdytojais.

Teisės akto projektas registruotas Teisės aktų informacinėje sistemoje Nr. 18-8740: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9c00422288de11e8aa33fe8f0fea665f?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=478d38b8-2e79-4e89-80f8-c5d2598eba5e.

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija laukia pasiūlymų ar pastabų pateiktam projektui 5 d. d. – iki š. m. liepos 23 d. el. paštu ada@ada.lt.