Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įmonėms, įstaigoms, kitoms organizacijos ir asmenims, tvarkantiems asmens duomenis su profesija susijusiais tikslais, t. y. duomenų valdytojams, numatyta pareiga įgyvendinti duomenų subjektų teises ir atskaitomybės principą. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdines taisykles, kad padėtų duomenų valdytojams tinkamai rūpintis naujajame asmens duomenų apsaugos teisiniame reguliavime numatytomis asmens duomenų apsaugos srities žmogaus teisėmis.

Šiose pavyzdinėse taisyklėse aptarta:
- Kaip duomenų valdytojas įgyvendina asmens teises gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti duomenis, reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti duomenų tvarkymą, į duomenų perkeliamumą, nesutikti su duomenų tvarkymu, reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas;
- Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas;
- Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjimas.

Be kita ko, taisyklių priedu pateikiama Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinės taisyklės yra patvirtintos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1T-63(1.12.E) ir skelbiamos Teisės aktų registre adresu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/31c05320840911e8ae2bfd1913d66d57.