Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė rekomendaciją „Dėl reikalavimų teisės aktų projektams, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas“, kad padėtų valstybinėms institucijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims tinkamai taikyti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas rengiant teisės aktų projektus.


Šioje rekomendacijoje aptarta:

- Duomenų apsaugos pareigūno, kurį privalo paskirti visos valstybės institucijos ir įstaigos, svarba teisėkūros procese;

- Teisės aktų sąvokų vartosena;

- Teisės aktų projektuose numatytų duomenų tvarkymo operacijų poveikio duomenų apsaugai vertinimas;

- Konsultavimosi su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija būtinybė rengiant teisės aktų projektus;

- Asmens duomenų tvarkymo tikslų suderinamumas;

- Registrų ir valstybės informacinių sistemų nuostatai;

- Reikalavimai teisės aktams, kuriuose įtvirtinamos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, numatytos BDAR 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktuose;

- Teisės aktų projektai, kuriais apribojamos duomenų subjektų teisės ir asmens duomenų tvarkymo principai;

- Reikalavimų teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo, taip pat apsaugos nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevencijos tikslais, nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais;

- Reikalavimai teisės aktams, kuriuose įtvirtinamos tam tikros išimtys, kuriomis remiantis leidžiamas specialių kategorijų duomenų tvarkymas;

- Sutikimo, kaip asmens duomenų tvarkymo sąlygos, įtvirtinimas teisės aktuose;

- Reikalavimai teisės aktų, kuriais numatomas asmens duomenų viešas skelbimas, projektams.

 

Be kita ko, rekomendacijoje pateikta praktinių pavyzdžių, kokiais atvejais teisės aktų projektai turėtų būti tobulinami, ir gerosios praktikos pavyzdžių, kai asmens duomenų reguliavimo nuostatos yra įtvirtintos  tinkamai.

 

Rekomendacija „Dėl reikalavimų teisės aktų projektams, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas“>>