STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS

VDAI 2016 m. vykdydama veiklą vadovavosi 2016–2018 m. strateginiu veiklos planu ir vykdė visas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (toliau – ERĮ) ir kituose įstatymuose įtvirtintas funkcijas.

VDAI misija – „Ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, tvarkant asmens duomenis“.

VDAI strateginis tikslas „Užtikrinti duomenų subjektų teisių apsaugą asmens duomenų apsaugos srityje“.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 291 straipsnio 1 dalį VDAI dalyvauja formuojant politiką Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui pavestoje asmens duomenų apsaugos valdymo srityje ir ją įgyvendina.

VDAI 2016 m. vykdė numatytą veiklos prioritetą – „Duomenų valdytojų informuotumo apie asmens duomenų apsaugą didinimas“. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu savivaldybėms pavesta daug funkcijų, kurias vykdydamos jos tvarko daug asmens duomenų, įskaitant ypatingus asmens duomenis. VDAI, konsultuodama duomenų valdytojus, pastebėjo, kad nemažai asmens duomenų apsaugos klausimų kyla būtent savivaldybių atstovams. Dėl savivaldybių veiklos VDAI gaudavo ir žmonių skundų. Atsižvelgdama į tai, 2016 m. VDAI siekė didinti savivaldybių ir savivaldybės įmonių, kaip duomenų valdytojų, informuotumą privatumo ir asmens duomenų apsaugos srityje. Įgyvendinant šį prioritetą 2016 m. trijose Lietuvos savivaldybėse – Alytaus miesto, Trakų rajono, Utenos rajono – VDAI organizavo seminarus tema „Pagrindiniai asmens duomenų apsaugos aspektai“ savivaldybių ir savivaldybių įmonių, kaip duomenų valdytojų, informuotumui privatumo ir asmens duomenų apsaugos srityje didinti. Tikslinė auditorija – savivaldybės tarybos nariai ir administracijos darbuotojai, savivaldybės įmonių darbuotojai. Renginiuose dalyvavo 161 asmuo.

 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Strateginis tikslas

VDAI 2016–2018 m. strateginiame veiklos plane užsibrėžto tikslo – Užtikrinti duomenų subjektų teisių apsaugą asmens duomenų apsaugos srityje – įgyvendinimą atspindi toliau pateikti efekto vertinimo kriterijai.
Efekto kriterijus (E-01-01) „Asmenų, palankiai vertinančių VDAI veiklą, dalis, proc.“.
Efekto vertinimo kriterijų atspindi informacija, kiekvienais metais renkama apklausos būdu VDAI interneto svetainėje iš fizinių ir juridinių asmenų, kurie per ataskaitinius metus dėl vienokių ar kitokių priežasčių kreipėsi į VDAI, ir iš renginiuose, kuriuose VDAI atstovai skaitė pranešimus, platinamų apklausų rezultatų. 2016–2018 m. VDAI strateginiame veiklos plane buvo planuota, kad 2016 m. šis rodiklis bus 65 proc., pasiektas 76 proc. VDAI veiklos palankaus vertinimo rodiklis.


Programos įgyvendinimas


VDAI 2016 m. vykdė Duomenų apsaugos valdymo programą. VDAI prižiūri asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, tobulina asmens duomenų apsaugos sistemą, kad ji atitiktų Europos Sąjungos keliamus reikalavimus, ir siekia padidinti duomenų valdytojų aktyvumą.

Programos vykdymo rezultatui vertinti yra pasirinktas kriterijus: R-01-01-01-01 „Asmenų, žinančių apie įstatymų jiems suteiktas teises ir nustatytas pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, dalis, proc.“. 2016 m. 35 proc. respondentų teigė žinantys apie įstatymų jiems suteiktas teises ir nustatytas pareigas asmens duomenų apsaugos srityje.   

Programos uždaviniui 01-01 „Tinkamai vykdyti asmens duomenų apsaugos sistemos priežiūrą“ įgyvendinti 2016 m. buvo vykdomos šios numatytos priemonės:
01-01-01 Vykdyti prevencinę duomenų valdytojų priežiūrą;
01-01-02 Dalyvauti formuojant politiką;
01-01-03 Teikti konsultacijas ir informuoti visuomenę;
01-01-04 Nagrinėti asmenų skundus;
01-01-05 Vykdyti tarptautinius įsipareigojimus.


Priemonė 01-01-01 Vykdyti prevencinę duomenų valdytojų priežiūrą

2016 m. VDAI vykdė planinius tikrinimus. VDAI, įgyvendindama Valstybės kontrolės 2015 m. balandžio 30 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-P-60-12-7 „Elektroninės prekybos kontrolė“ pateiktą rekomendaciją, VDAI atliko didelės duomenų valdytojų grupės patikrinimus. Patikrintas 51 elektronines paslaugas teikiantis duomenų valdytojas, registruotas Valstybinės mokesčių inspekcijos MOSS sistemoje. Tikrinimo metu nustatyta, kad 9 bendrovės netvarko fizinių asmenų duomenų automatiniu būdu, 42 bendrovėse nustatyta ADTAĮ, 37 bendrovėse ERĮ pažeidimų. 1 bendrovė pažeidimus pašalino tikrinimo metu. VDAI svetainėje skelbiamas šių tikrinimų apibendrinimas.

2016 m. taip pat buvo patikrinta kita duomenų valdytojų grupė – kelionių agentūros. VDAI domėjosi, ar 7 kelionių agentūrose tesėtai tvarkomi asmens duomenys, naudojami slapukai, ar tinkamai įgyvendinamos duomenų saugumo priemonės.

2016 m. VDAI, reaguodama į susiklosčiusius įvykius, atliko ir neplaninių tikrinimų dėl incidentų, sukėlusių didelį visuomenės susirūpinimą. Paminėtinas VDAI atliktas vieno Vilniaus vaikų darželio tikrinimas dėl asmens vaizdo ir garso duomenų tvarkymo. VDAI nustatė, kad darželio vidinėse ir lauko erdvėse buvo filmuojami vaikai bei darbuotojai ir įrašomas garsas, kad tėvai galėtų prisijungti ir stebėti nuotoliniu būdu, ką darželyje veikia jų vaikai. Atlikus tyrimą nustatyta, kad vykdomas vaizdo stebėjimas vidinėse darželio patalpose prieštarauja ADTAĮ bei kitų teisės aktų nuostatoms bei pažeidžia žmogaus teises į asmens duomenų ir privatumo apsaugą. Toks neteisėtas asmens duomenų tvarkymas apėmė ir tai, kad buvo pažeidžiamos ir darbuotojų teisės bei tėvai turėjo galimybę stebėti ne tik savo, bet ir svetimus vaikus. Darželiui pateikti nurodymai nustatytus pažeidimus pašalinti, vidinėse patalpose vaizdo ir garso duomenų tvarkymas uždraustas. Tikrintam darželiui leista stebėti be garso įrašymo lauko teritoriją vaikų bei turto saugumo tikslu tuomet, kai bus tinkamai įteisinta ši veikla. 

 

Priemonė 01-01-02 Dalyvauti formuojant politiką

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamentas priėmė Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
(toliau – Reglamentas) ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (toliau – Direktyva).

Vadovaujantis Reglamento 94 straipsniu, Direktyva 95/46/EB panaikinama po dvejų metų nuo Reglamento įsigaliojimo dienos, todėl turės būti keičiamas ADTAĮ, įgyvendinantis minėtą direktyvą. Reglamentas yra tiesioginio taikymo dokumentas, kurio reikalavimus turi pasirengti įgyvendinti kiekvienas duomenų valdytojas. Reglamentas bus pradėtas taikyti 2018 m. gegužės 25 d.

Pagal Direktyvos 59 straipsnį pamatinis sprendimas 2008/977/TVR panaikinamas po dvejų metų nuo Direktyvos įsigaliojimo dienos, o vadovaujantis Direktyvos 63 straipsniu valstybės narės įpareigojamos ne vėliau kaip per dvejus metus po Direktyvos įsigaliojimo dienos priimti ir paskelbti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi Direktyvos. Atsižvelgiant į tai, turės būti keičiamas Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymas.

VDAI, atsižvelgdama į plačias pasirengimo asmens duomenų apsaugos reformai ES apimtis, 2016 m. birželio mėn. pradėjo rengti pasiūlymų projektus dėl reikiamų keisti įstatymų Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir jau 2016 m. IV ketvirtį šiuos pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1374 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 pakeitimo įstatymo projekto pateikė ministerijai.

2016 m. VDAI, tobulindama asmens duomenų ir privatumo apsaugos sistemą Lietuvoje, parengė 7 teisės aktus:
- VDAI direktoriaus 2016 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 1T-1(1.12.E) „Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“;
- VDAI direktoriaus 2016 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 1T-3(1.12.E) „Dėl pranešimo apie duomenų tvarkymą rekomenduojamų formų patvirtinimo“;
- VDAI direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1T-23(1.12.E) „Dėl išankstinės patikros atlikimo taisyklių patvirtinimo“;
- VDAI direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1T-24(1.12.E) „Dėl pranešimų dėl išankstinės patikros formų patvirtinimo“;        
- VDAI direktoriaus 2016 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1T-25(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1T-33(1.12.) „Dėl asmens tapatybės patvirtinimo elektroninėje erdvėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“;
- VDAI direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. 1T-35(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerijos 1997 m. liepos 28 d. viršininko įsakymo Nr. 23 „Dėl duomenų teikimo sutarties“ pripažinimo netekusiu galios“;
- Teisingumo ministerijai pateiktas vienas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 6 d. nutarimas Nr. 350 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 212 „Dėl ryšio linijos, iš kurios skambinama, nustatymo draudimo netaikymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“).

2016 m. buvo aktyviai vykdoma teisės aktų derinimo veikla.

 

Priemonė 01-01-03 Teikti konsultacijas ir informuoti visuomenę

Kasdieniam gyvenimui klostantis ne tik realiame, tačiau ir skaitmeniniame pasaulyje, neišvengiamas kyla poreikis naudoti vis daugiau asmens duomenų kibernetinėje erdvėje. Į VDAI kiekvieną dieną kreipiasi asmenys, norėdami gauti konsultacijų ir išspręsti problemas įvairiais asmens duomenų ir privatumo apsaugos klausimais. Vieni nori sužinoti, kaip tinkamai tvarkyti asmens duomenis, kitiems rūpi, kokios yra jų, kaip duomenų subjektų, teisės ir ar pastarosios nebuvo pažeistos. Be to, VDAI, atsižvelgdama į duomenų valdytojų susidomėjimą tam tikromis temomis ir sritimis, rengia viešąsias konsultacijas. 2016 m. buvo parengtos šios viešosios konsultacijos:
1. Ar galima prašyti pateikti trečiojo asmens telefono ryšio numerį tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu?
2. Ar duomenų valdytojas privalo pateikti duomenų subjektui, norinčiam susipažinti su savo asmens duomenimis, dokumentų, kuriuose tokių duomenų yra, kopijas?
3. Teisės žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą įgyvendinimo aspektai duomenų valdytojui vykdant vaizdo stebėjimą vaizdo registratoriumi.
4. Dėl klaidinančio informavimo apie telefoninių pokalbių įrašymą.
5. Dėl sutuoktinio sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis vartojimo kredito gavėjo mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais.

Atsižvelgiant į konsultacijų gausumą interneto vartotojų patogumui VDAI specialistai dažnai užduodamų klausimų rubrikoje parengė atsakymus į šiuos klausimus:
1. Kaip įgyvendinti teisę būti pamirštam „Google“ sistemoje?
2. Ar savivaldybių civilinės metrikacijos skyriai turi teisę viešai skelbti asmenų, ketinančių registruoti santuoką, sąrašus su asmens duomenimis?
3. Ar nepilnametis turi teisę duoti sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais?
4. Esu fizinis asmuo. Įsigijau vaizdo registratorių. Ar prieš pradėdamas jį naudoti privalau užsiregistruoti Asmens duomenų valdytojų valstybės registre?
5. Ar darbdavys prieš įdarbinimą turi teisę prašyti kandidato į darbuotojus pateikti teistumo pažymą?

2016 m. VDAI aktyviai vykdė visuomenės informavimo veiklą. Per ataskaitinį laikotarpį VDAI atstovai dalyvavo organizuojant ir (ar) skaitė pranešimus renginiuose, susijusiuose su asmens duomenų ir privatumo apsaugos klausimais Lietuvoje. Paminėtina sausio 28 d. vykę 10-osios Europos duomenų apsaugos dienos renginiai. Tarp jų kasmet didelio susidomėjimo susilaukianti spaudos konferencija Lietuvos Respublikos Seime, kurioje 2016 m. buvo skaitomi pranešimai apie Lietuvos Respublikos teisinės apsaugos įstatymo 20 metų sukaktį, teisių ir laisvių balansą internete, asmens duomenų apsaugą darbo santykiuose. Šia proga VDAI atstovai buvo kviečiami dalyvauti televizijos ir radijo laidose bei pristatyti visuomenei aktualias asmens duomenų apsaugos srities temas ir atsakyti į žiūrovams bei klausytojams rūpimus klausimus. Antrąją dienos dalį vyko Lietuvos vartotojų instituto, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto ir VDAI organizuota konferencija „Asmens duomenų apsauga: gyvenimo elektroninėje erdvėje kaina“. Šiame renginyje VDAI atstovai pristatė pranešimus: „Privatumas ir tapatybė socialiniuose tinkluose“ ir „Sekimas elektroninėmis priemonėmis: už ar prieš?“.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad 2016 m. aktyviai veikė įvairios organizacijos, norėdamos gauti išsamesnės informacijos apie laukiančius pokyčius, įgyvendinus europinę asmens duomenų apsaugos reformą. Antrąjį 2016 m. pusmetį VDAI atstovai ypač dažnai buvo kviečiami skaityti pranešimų naujo teisinio asmens duomenų apsaugos reguliavimo temomis. VDAI prisidėjo organizuojant du plačiai auditorijai skirtus renginius. Tai 2016 m. spalio 27 d. Vilniuje įvykęs „Skaitmeninių teisių forumas 2016“. Pagrindinė forumo tema – 2016 m. priimtas Reglamentas, kuriuo siekiama suvienodinti asmens duomenų apsaugos teisinį reguliavimą visose ES valstybėse narėse. Renginyje su duomenų apsaugos reformos aktualijomis supažindino ES institucijų ekspertai, atstovai iš Lietuvos ir Estijos duomenų apsaugos priežiūros institucijų, Lietuvos ir Latvijos Teisingumo ministerijų, Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir kitų organizacijų. VDAI pristatytas pranešimas „Duomenų saugumo pažeidimai: poveikis privatumui ir reputacijai“. Antrasis renginys – 2016 m. lapkričio 17 d. įvykusi konferencija „Asmens duomenų apsaugos teisiniam reguliavimui Lietuvoje – 20 metų: asmens duomenų apsaugos reforma ir asmens duomenų saugumas“. VDAI atstovai supažindino visuomenę su asmens duomenų apsaugos aktualijomis skaitydami pranešimus: „ADTAĮ 20-metis ir Reglamentas“, „Asmens duomenų apsaugos reforma – esminiai pokyčiai“, „Sociologiniai, teisiniai informacinių sistemų saugos sertifikavimo ir poveikio vertinimo aspektai“.

Per ataskaitinį laikotarpį VDAI teikė informaciją žiniasklaidai, rengė ir platino naujienų biuletenius ir pranešimus spaudai, norėdama informuoti visuomenę apie svarbius nuveiktus darbus ir reaguodama į asmens duomenų apsaugos srities aktualijas. Paminėtinas pranešimas spaudai dėl asmens duomenų teisėto tvarkymo rinkimuose. VDAI, artėjant 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, matė tikslinga atkreipti tiek kandidatuojančiųjų, tiek visuomenės dėmesį, kokiu atveju rinkiminė agitacija yra teisėta asmens duomenų ir privatumo apsaugos aspektu ir kaip visame rinkimų procese turėtų būti teisėtai tvarkomi asmens duomenys.

 

Priemonė 01-01-04 Nagrinėti asmenų skundus

Skundų nagrinėjimo veikla – viena iš reikšmingiausių VDAI veiklų. Vykdydama ją VDAI padeda žmonėms apginti savo teisę į asmens duomenų ir privatumo apsaugą, kuri yra pamatinė žmogaus teisė, priskirtina prie modernių teisių, būdingų išsivysčiusioms šalims.

Pastaraisiais metais šios VDAI veiklos apimtys didėja, atsižvelgiant į tai, kad technologijų vystymasis lėmė tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus veiklų vis gausesnį skaitmenizavimą. Netinkama technologijų priežiūra ir asmens duomenų apsaugos teisinio reguliavimo reikalavimų nepaisymas neretai lemia tai, kad pažeidžiamos duomenų subjekto teisės. Duomenų subjektai, geriau informuoti ir susipažinę su savo teisėmis, žino, kaip savo teises apginti, ir kur kreiptis pagalbos.

Tuo atveju, kai skundžiantis duomenų subjektas ar skundžiamas duomenų valdytojas nepritaria išnagrinėjus skundą pateiktam VDAI sprendimui, jį gali apskųsti teismui, kad atvejis būtų toliau tiriamas. Aukščiausios instancijos teismų sprendimai formuoja asmens duomenų apsaugos praktiką Lietuvoje. 2016 m. VDAI parengė aktualių teismų sprendimų apibendrinimą, kuriame atkreipiamas dėmesys, kad pastaraisiais metais teismams teko grįžti prie anksčiau nagrinėtų klausimų. Nors 2011 m. teismai jau buvo atkreipę dėmesį į tai, kaip svarbu yra tinkamai pranešti skolininkui apie reikalavimo į jo skolą perleidimo faktą bei ketinimus teikti skolininko duomenis jungtinėms skolininkų rinkmenoms, tačiau teismams teko dar kartą atkreipti dėmesį į šiuos klausimus bei priminti, kad turi būti pasirinktas toks priminimo apie įsiskolinimą įteikimo būdas, kad skolininkui taptų žinoma apie įsipareigojimų neįvykdymą. Be to, nors teismai jau ne kartą yra pasisakę dėl asmens duomenų viešinimo namų, sodininkų bendrijų ir pan. skelbimų lentose, siekiant informuoti apie įsiskolinusius namų gyventojus ar bendrijų narius, ar spręsti kitokius rūpimus klausimus, neteisėtumo, vis dar atsiranda asmenų, kurie imasi tokio neteisėto asmens duomenų viešinimo. 2016 m. buvo suformuota labai svarbi teismų praktika dėl vietos nustatymo įrenginių (GSM/GPS įrenginys) naudojimo tarnybiniuose automobiliuose ir to, ar tokiais įrenginiais renkami asmens duomenys yra renkami tiesiogiai ar netiesiogiai iš duomenų subjektų. Taip pat teismai pasisakė dėl duomenų subjekto teisės būti informuotam įgyvendinimo ypatumų teikiant asmens duomenis duomenų tvarkytojui.

 

Priemonė 01-01-05 Vykdyti tarptautinius įsipareigojimus

Tarptautinių įsipareigojimų vykdymas tiesiogiai priklauso nuo ES ir ET darbo grupių, komitetų bei institucijų paklausimų ir posėdžių skaičiaus. VDAI, atsižvelgdama į tai ir turimus finansinius išteklius 2016 m. vykdė savo įsipareigojimus. Įgyvendinant šią priemonę VDAI atstovai dalyvavo kai kuriuose darbo grupių posėdžiuose, kur buvo sprendžiami aktualūs asmens duomenų ir privatumo apsaugos klausimai, kuriami ir priimami svarbūs tarptautiniai dokumentai. Nors VDAI neturėjo galimybės tiesiogiai dalyvauti daugelyje ES valstybių narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų darbo grupių susitikimų, tačiau siekdama išlikti lygiaverte nare tarp kitų ES valstybių narių, aktyviai vykdė tarptautinio bendradarbiavimo veiklą susirašinėjimo procedūrų būdu.

2016 m. liepos 12 d. Europos Komisija priėmė ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimą „privatumo skydas“ po to, kai 2015 m. spalio 6 d. ES Teisingumo Teismo sprendime buvo nurodyta, kad senoji „saugaus uosto“ sistema nebegalioja. Šis susitarimas taikomas keičiantis asmens duomenimis tarp ES ir JAV. Priėmus šį susitarimą, VDAI yra pasirengusi ir vadovaudamasi juo teikti duomenis į trečiąsias šalis. Atsižvelgdama į pokyčius, VDAI dėl leidimų teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes atnaujino šią informaciją:

- Prašymo formą dėl leidimo teikti asmenis duomenis į trečiąsias valstybes išdavimo;

- Atmintinę dėl leidimo išdavimo teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes.

Šia atmintine VDAI užpildė trūkstamas informacijos duomenų valdytojams spragas ir paaiškino, kur reikia kreiptis, kai duomenų valdytojai nori teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes. Šioje atmintinėje pateikiama informacija apie tai, kokie teisės aktai reglamentuoja leidimų išdavimą teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes, kokia informacija ir dokumentai turi būti pateikti VDAI, kaip ir kokia tvarka į VDAI reikia kreiptis.

 

Visą VDAI 2016 m. veiklos ataskaitą galite rasti šiuo adresu: /go.php/lit/Veiklos-ataskaitos.