Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 


Pradžia

Vizų priežiūros koordinavimo grupė

 


VIS REGLAMENTUOJA:

  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1456 „Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos įsteigimo, jos nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (Žin. 2009, Nr. Nr. 136-5933).
  2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 17 d.  įsakymas Nr. 1V-469 “Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo, saugos įgaliotinio ir saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengėjo paskyrimo” (Žin., 2011, Nr. 76-3695).


VIZŲ INFORMACINĖ SISTEMA

Vizų informacinė sistema yra didžiausia duomenų bazė, apimanti informaciją, įskaitant fotografijas ir pirštų antspaudus, apie pareiškėjus trumpam buvimui Šengeno zonoje. Vizų informacinė sistema sudaro sąlygas Šengeno valstybėms keistis vizų duomenimis šiuo tikslu naudojant sistemą, kuri sujungia ne Europos Sąjungos valstybėse įsikūrusių Šengeno valstybių konsulatus ir visų Šengeno valstybių išorės sienų perėjimo punktus. Vizų informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys, susiję su prašymais dėl trumpalaikių vizų apsilankymo Šengeno erdvėje arba jos kirtimo tikslais. Vizų informacinė sistema sudaro sąlygas pasienio institucijoms, pasinaudojant biometriniais duomenimis, patikrinti, ar vizą pateikiantis asmuo yra teisėtas jos turėtojas, ir nustatyti asmenis, neturinčius dokumentų arba turinčius suklastotus dokumentus.

Sistema buvo sukurta pagal Tarybos sprendimą 2004/512/EB ir Reglamentą (EC) 767/2008 (Vizų reglamentas).

Į Vizų informacinę sistemą gali būti registruojami tik duomenys apie vizos prašantį asmenį, jo vizos, nuotraukos, pirštų atspaudai, nuorodos į kitus prašymus ir jį lydinčių asmenų prašymų išduoti vizas dokumentai. Prieiga prie Vizų informacinės sistemos siekiant įrašyti, pakeisti arba ištrinti duomenis suteikiama tik valstybių narių vizas išduodančioms institucijoms, o galimybė susipažinti su duomenimis suteikiama vizas išduodančioms institucijoms ir institucijoms, kurios yra kompetentingos atlikti patikrinimus išorės sienų perėjimo punktuose, imigracijos patikrinimus ir kurioms priskirta kompetencija prieglobsčio srityje. Tam tikromis sąlygomis nacionalinės kompetentingos policijos institucijos ir Europolas gali prašyti leisti susipažinti su į Vizų informacinę sistemą įrašytais duomenimis nusikalstamų ir teroristinių veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais.


ES TEISĖS AKTAI

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas).

2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (2004/512/EB).

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais.


VIZŲ PRIEŽIŪROS KOORDINAVIMO GRUPĖ

Siekiant užtikrinti koordinuotą požiūrį, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir nacionalinės duomenų apsaugos priežiūros institucijos reguliariai susitinka diskutuoti bendromis problemomis, susijusiomis su Vizų informacinės sistemos funkcionavimu, taip pat rekomenduoti bendrus sprendimus.

Vizų priežiūros koordinavimo grupė susirenka du kartus per metus.

Vizų priežiūros koordinavimo grupės interneto svetainės nuoroda>>

 


DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PRAŠYMŲ PAVYZDINĖS FORMOS:


Prašymas dėl susipažinimo su savo asmens duomenimis, tvarkomais Vizų informacinėje sistemoje
Prašymas dėl savo asmens duomenų, tvarkomų Vizų informacinėje sistemoje, ištaisymo
Prašymas dėl savo asmens duomenų, tvarkomų Vizų informacinėje sistemoje, sunaikinimo

 


BROŠIŪRA „ASMENS DUOMENŲ APSAUGA VIZŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE“