Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus kai kurioms organizacijoms privalu paskirti duomenų apsaugos pareigūną, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija viena iš jų.

Informuojame, kad Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų apsaugos pareigūne paskirta Valerija Gedeikė. Su ja dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tvarkomų asmens duomenų galima susisiekti el. p. dap@ada.lt.


Atkreipiame dėmesį, kad KONSULTACIJOS dėl asmens duomenų ir privatumo apsaugos teikiamos:
Tel. (8 5) 212 7532
El. p. ada@ada.lt 
VDAI svetainės klausiate–atsakome rubrikoje


Svarbiausi duomenų apsaugos pareigūno pareigybės aspektai, pradėjus taikyti BDAR:

 • Kai kurioms organizacijos, t. y. tam tikriems duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams, atsižvelgiant į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, privalu paskirti duomenų apsaugos pareigūną. Tai daryti privalo visos valdžios institucijos ir įstaigos ir kitos organizacijos, kurių pagrindinė veikla yra dideliu mastu sistemingai stebėti asmenis arba dideliu mastu tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis.
 • Duomenų apsaugos pareigūnas gali būti darbuotojas arba kitas asmuo iš išorės, kuris būtų atsakingas už asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi.
 • Net kai pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą nereikalaujama paskirti duomenų apsaugos pareigūno, organizacijoms kartais gali būti naudinga jį paskirti savanoriškai.
 • Duomenų apsaugos pareigūnai padeda laikytis reikalavimų įgyvendindami atskaitomybės priemones (pvz., padeda atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimus ir atlieka arba padeda atlikti auditus). Duomenų apsaugos pareigūnai veikia kaip tarpininkai tarp įvairių suinteresuotųjų subjektų (pvz., priežiūros institucijų, duomenų subjektų ir organizacijos verslo padalinių).
 • Jei organizacija nesilaiko Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, duomenų apsaugos pareigūnai nėra už tai asmeniškai atsakingi. Bendrajame duomenų apsaugos reglamente aiškiai nustatyta, kad būtent duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas privalo užtikrinti ir sugebėti įrodyti, kad duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų. Už duomenų tvarkymo atitiktį reikalavimams atsakingas duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas.
 • Duomenų apsaugos pareigūnui turi būti sudarytos sąlygos veiksmingai atlikti savo užduotis, jam turi būti suteikta pakankama autonomija ir ištekliai jo užduotims veiksmingai atlikti.
 • Duomenų apsaugos pareigūnas pripažįstamas vienu pagrindinių dalyvių naujojoje duomenų valdymo sistemoje, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 37–39 straipsniuose nustatytos jo paskyrimo sąlygos, statusas ir užduotys. Daugiau informacijos galite rasti 29 straipsnio darbo grupės Duomenų apsaugos pareigūnų gairėse (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612048).

 

DĖMESIO! Organizacijos, pranešdamos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną, turėtų pateikti šią informaciją:

 • Organizacijos, t. y. duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo, pavadinimas, kontaktiniai duomenys
 • Duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo pareigūnas
 • Pareigūno vardas ir pavardė                
 • Pareigos (jei yra paskiriamas duomenų valdytojo darbuotojas) arba juridinio asmens pavadinimas (jei pareigūnas yra kito juridinio asmens darbuotojas)                     
 • Adresas                 
 • Telefono ryšio numeris                        
 • Elektroninio pašto adresas                
 • Kitos ryšių priemonės